Openingstijden showroom: Ma. t/m Vr. 10.00-17.00 uur

Algemene voorwaarden serviceonderhoud

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden verstaan onder:
a. Opdrachtgever: rechtspersoon met wie een onderhouds- en serviceovereenkomst is afgesloten.
b. Installateur (monteur/servicebedrijf): Sparks Haardenservice. Gevestigd aan Groenendal 17 te Uden.
c. Toestel: het sfeerverwarmingstoestel waarvoor een overeenkomst wordt afgesloten inclusief de daarbij behorende gas- en elektra-aansluitingen; de aansluiting op het rookgasafvoerkanaal en de voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht, ook als zij geen onderdeel zijn van het toestel.
d. De overeenkomst: de onderhouds- en serviceovereenkomst voor een toestel afgesloten tussen de opdrachtgever en de installateur.
e. Onderhoud: het verrichten van werkzaamheden aan een toestel welke nodig zijn voor de veiligheid en het ongestoord functioneren ervan.
f. Service: preventief onderhoud dan wel het verrichten van werkzaamheden aan een toestel gericht op het opheffen van een storing, onvolkomenheid of gebrek waardoor goed functioneren ervan niet (meer) mogelijk is.

 

Artikel 2 Periodieke inspectie en werkzaamheden

In deze algemene voorwaarden worden verstaan onder: a. Opdrachtgever: rechtspersoon met wie een onderhouds- en serviceovereenkomst is afgesloten. b. Installateur: Sparks Service feitelijk gevestigd te Groenendal 17 te Uden of rechtspersoon die in zijn opdracht handelt. c. Toestel: het sfeerverwarmingstoestel waarvoor een overeenkomst wordt afgesloten inclusief de daarbij behorende gas- en elektraaansluitingen; de aansluiting op het rookgasafvoerkanaal en de voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht, ook als zij geen onderdeel zijn van het toestel. d. De overeenkomst: de onderhouds- en serviceovereenkomst voor een toestel afgesloten tussen de opdrachtgever en de installateur. e. Onderhoud: het verrichten van werkzaamheden aan een toestel welke nodig zijn voor de veiligheid en het ongestoord functioneren ervan. f. Service: preventief onderhoud dan wel het verrichten van werkzaamheden aan een toestel gericht op het opheffen van een storing, onvolkomenheid of gebrek waardoor goed functioneren ervan niet (meer) mogelijk is.

 

Artikel 3 Ingangsdatum, looptijd en beëindiging overeenkomst

a. De overeenkomst gaat in op 1 januari per kalenderjaar. De looptijd is minimaal twee volle kalenderjaren.
b. Beide partijen kunnen, met inachtneming van lid a, de overeenkomst schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van minimaal twee maanden voor einde contractdatum. Zonder tijdige schriftelijke opzegging wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met een jaar.
c. Beëindiging is verder met onmiddellijke ingang mogelijk indien opdrachtgever verhuist en het toestel in de oude woning achterblijft. De installateur is in dat geval geen restitutie verschuldigd over reeds over het lopende jaar in rekening gebrachte kosten.

 

Artikel 4 Algemene verplichtingen van de installateur

a. De installateur is gehouden de overeengekomen werkzaamheden als een goed vakman uit te voeren. Hij neemt daarbij de op deze werkzaamheden betrekking hebbende voorschriften in acht.
b. De installateur stelt de opdrachtgever onmiddellijk in kennis van geconstateerde gebreken aan het toestel.
c. De installateur noteert alle verrichte werkzaamheden en stelt daarvan een afschrift ter hand aan opdrachtgever.
d. De installateur vermeldt het onderhoud of de service op de onderhoudskaart Sfeerverwarming, die bij het toestel aanwezig is.

 

Artikel 5 Aansprakelijkheid van de installateur

a. De aansprakelijkheid van de installateur als gevolg van een toerekenbare handeling of tekortkoming is ter keuze van de installateur beperkt tot kosteloos herstel van het betreffende gebrek, tot kostenloze vervanging van de geleverde of geïnstalleerde zaken of tot het terugbetalen van de in verband met de betreffende prestatie ontvangen bedragen.
b. De installateur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor tijdens werkzaamheden voor onderhoud of service ontstane schade aan glasruiten, tenzij deze schade aan de installateur kan worden toegerekend op andere gronden dan die welke uit de overeengekomen werkzaamheden voortvloeien.
c. De installateur aanvaardt – ongeacht de rechtsgrond van de vordering van de wederpartij – geen aansprakelijkheid voor gevolgschade zoals, maar niet beperkt tot, vertragingsschade, schade als gevolg van schoorsteenbranden of explosies, schade aan zaken van de wederpartij en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden.
d. Indien de installateur niet toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen (overmacht) is hij niet aansprakelijk. Voor zover nakoming nog niet blijvend onmogelijk is, worden zijn verplichtingen opgeschort. Indien de installateur bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij bevoegd het al geleverde of gepresteerde, respectievelijk het leverbare of presteerbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk overeenkomst. Van overmacht van de installateur is in ieder geval sprake in geval van stakingen, wegblokkades, ernstige storingen in zijn bedrijf, stagnatie bij toeleveranciers en vervoersproblemen.

 

Artikel 6 Verplichtingen van de installateur bij onderhoud

a. De installateur informeert de opdrachtgever tijdig maar in ieder geval minimaal vijf werkdagen van te voren over dag en vermoedelijk dagdeel waarop de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. Tot uiterlijk 24 uur van te voren kan hiervan (kosteloos) in onderling overleg tussen partijen worden afgeweken.
b. De werkzaamheden worden als regel verricht binnen de normale werktijden van de installateur, tenzij anders overeengekomen.
c. Indien de installateur niemand thuis treft zonder bericht van verhindering te hebben ontvangen, laat hij een schriftelijk bericht achter waarin hij wijst op de consequenties als bedoeld in artikel 11-a.

 

Artikel 7 Verplichtingen van de installateur bij service

a. De installateur voert service uitsluitend uit op verzoek van de opdrachtgever.
b. De installateur voert de service uit binnen een in onderling overleg tussen partijen afgesproken termijn, mede afhankelijk van de spoedeisendheid van de storing.
c. Indien de service niet leidt tot het opheffen van de storing, de onvolkomenheid of het gebrek, stelt de installateur de opdrachtgever hiervan onmiddellijk in kennis.

 

Artikel 8 Verplichtingen van de opdrachtgever

a. De opdrachtgever stelt de installateur in de gelegenheid de werkzaamheden te verrichten en verschaft daartoe de benodigde aansluitmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie.
b. De overeengekomen werkzaamheden worden geacht te zijn verricht indien de installateur niet in staat is gesteld deze te verrichten.
c. De opdrachtgever stelt de op het toestel betrekking hebbende documentatie, voor zover deze in zijn bezit is, op verzoek van de installateur aan hem ter inzage.
d. De opdrachtgever informeert de installateur indien er aan het toestel werkzaamheden zijn verricht door anderen dan de installateur. Blijkt het toestel door deze werkzaamheden naar de mening van de installateur niet meer aan de daaraan te stellen eisen te voldoen dan zal hij een voorstel doen voor reparatie of aanpassing. Is dit niet mogelijk of wenst opdrachtgever niet op dit voorstel in te gaan, dan wordt de overeenkomst op dat moment beëindigd. opdrachtgever zal alsdan de door de installateur gemaakte kosten van voorrijden, inspectie en het maken van de offerte verschuldigd zijn onder aftrek van de eventueel al in rekening gebrachte kosten van de overeenkomst.
e. De opdrachtgever informeert de installateur tijdig over wijziging van zijn adres en/of telefoonnummer.

 

Artikel 9 De prijs

a. De overeengekomen prijs is incl. BTW en exclusief voorrijkosten.
b. De installateur is gerechtig om, indien dit naar zijn oordeel voor de veiligheid of een goed functioneren van het toestel wenselijk of noodzakelijk is, zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever onderdelen te vervangen of reparaties of wijzigingen uit te voeren tot een maximaal bedrag van 50 euro inclusief materialen, arbeidsloon en btw.
c. Indien naar het oordeel van de installateur vervangingen, reparaties of wijzigingen noodzakelijk zijn die de kosten genoemd in lid b te boven gaan, overlegt hij met opdrachtgever of deze daarmee akkoord gaat en wanneer de werkzaamheden zullen plaatsvinden. Gaat opdrachtgever niet akkoord met de voorgestelde werkzaamheden dan heeft de installateur het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De installateur is daarbij niet gehouden aan enige restitutie van al in rekening gebrachte kosten.
d. De prijs kan jaarlijks worden aangepast met een maximale verhoging van 5%. Indien de installateur een prijswijziging voorstelt boven dit percentage, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmiddellijk ingang te beëindigen zonder daarvoor enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

 

Artikel 10 Betaling

a. De betaling zal per pin bij de monteur plaatsvinden. Ook kan er contant betaald worden aan de monteur. In speciale gevallen kan er op rekening betaald worden. Dit zal met de klant worden afgestemd.
b. De installateur zal daarvoor een factuur zenden welke binnen 7 dagen na factuurdatum door opdrachtgever dient te worden voldaan. echter indien er andere betalingswijze wordt gehanteerd dan zal door de installateur een bedrag van € 7,50 extra worden berekend, zijnde: administratiekosten.
c. Betaling van bij onderhoud noodzakelijk gebleken materialen en bij service van voorrijkosten, verrichte werkzaamheden en gebruikte en geïnstalleerde materialen dient onmiddellijk na beëindiging van de werkzaamheden contant of door middel van een pinbetaling te worden voldaan.
d. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaald, ontvangt hij een betalingsherinnering. Indien niet binnen 14 dagen na de betalingsherinnering is betaald, is de opdrachtgever zonder verder ingebrekestelling in gebreke.
e. Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan de installateur rente in rekening brengen vanaf de in de betalingsherinnering genoemde uiterste betaaldatum tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.
f. De installateur is na verloop van de in lid e genoemde termijn van 14 dagen bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering van het aan hem verschuldigde bedrag over te gaan. De daaraan verbonden gerechtelijke en buitenechtelijke kosten komen alsdan voor rekening van opdrachtgever.
g. Rechten van de opdrachtgever uit hoofde van toezeggingen, garantiebepalingen of andere regelingen of overeenkomsten strekken nimmer tot compensatie van hetgeen uit hoofde van de overeenkomst is verschuldigd.

 

Artikel 11 Niet nakoming verplichtingen

a. Indien de installateur op het afgesproken tijdstip niemand thuis treft zonder bericht van verhindering te hebben ontvangen, worden de overeengekomen werkzaamheden geacht te zijn verricht. Indien opdrachtgever de werkzaamheden alsnog uitgevoerd wil hebben, dient hij dit aan de installateur mede te delen. Deze zal dan een nieuwe afspraak maken. Voor dit nieuwe bezoek is opdrachtgever een bedrag verschuldigd dat gelijk is aan de voor dat jaar gelden kosten van de overeenkomst met inachtneming dat de opdrachtgever is gevestigd binnen een afstand van 50 km.
b. De opdrachtgever heeft recht op restitutie van de voor dat jaar betaalde kosten van de overeenkomst indien de installateur zonder voorafgaand bericht van verhindering niet op de afgesproken dag verschijnt, ongeacht zijn verplichting de overeengekomen werkzaamheden alsnog te verrichten.
c. Indien een der partijen zijn verplichtingen niet nakomt, of indien de installateur in surseance van betaling komt te verkeren, is de andere partij gerechtigd om de uitvoering van de overkomst op te schorten.
d. Indien een der partijen door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend niet in staat is zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, neemt hij daarover onverwijld contact met de andere partij.

 

Artikel 12 Slotbepalingen

a. Op alle overkomsten die op basis van deze algemene voorwaarden zijn gesloten, is het Nederlands recht van toepassing.
b. Indien geschillen optreden waarin deze voorwaarden niet voorzien of niet worden na geleefd, is Sparks Haardenservice gerechtigd dit voor te leggen aan de optredende en uitvoerende rechtbank.